De cursus start in het najaar van 2018

In Activiteiten- en Ontmoetingscentrum De Pracht te Waalre ga ik wederom een cursus geven over Interculturele communicatie en de Islam.

In de eerste bijeenkomst wordt informatie gegeven over het verschil in visie op de wereld vanuit verschillende culturele achtergronden. In de drie daarop volgende bijeenkomsten gaan we in op de Islam, zijn ontstaansgeschiedenis en de belangrijkste basiskennis. Ook bespreken we de Islam in Nederland.

Data en duur: 4 x 2 uur. Data nog niet bekend.

Achtergrondinformatie: Het is een interactieve cursus, met veel informatie. De docent, Mariska Langermans, heeft een master in ”Christendom en Islam in Nederland”. Zij geeft ondersteuning in de omgang met culturele verschillen aan werknemers van zorginstellingen. Zij kent de praktijk. Daarnaast geeft ze voorlichtingen en workshops over dit onderwerp.

Inschrijven op de cursus kunt u doen via de website van De Pracht.
Klik hier om in te schrijven.

De grote uitdaging waar alle professionals voor staan is om maximale kwaliteit in de zorg/dienstverlening te bieden aan iedereen die daar recht op heeft of er nodig heeft. Interculturele communicatie gaat over het leggen van de verbinding die de grens van je eigen (sub) groep overstijgt.

Je maakt contact met cliënten die mogelijk andere gewoonten, gevoelens, waarden en normen hanteren dan jij. Dit kan het communicatieproces moeilijker maar ook uitdagender maken.

Weet jij welke invloed cultuur heeft op het denken en handelen van jouw cliënt of op jou? Ben jij je bewust van jouw vanzelfsprekendheden? En hoe ga je daar mee om in je dagelijkse werk? Op (datum nog onbekend) organiseert GroeneLijn een workshop interculturele communiceren- en handelen.

Het zal een interactieve middag worden, waarbij je als professional aan het denken wordt gezet over je eigen achtergrond, kennis krijgt over omgaan met diversiteit in de samenleving en aan de slag gaat met je eigen praktijkervaringen.

Programma:
• Diversiteit en diversiteitsoefening
• Hoe cultuur ons beinvloedt in wat we doen
• Etnocentrisme of herkennen van (eigen) vooroordelen en stereotypering?
• Luisteren en doorvragen op wat anderen zeggen en doen ( begrijpen van achtergronden van verbaal- en non-verbaalgedrag)
• Aan de slag met gegeven- en eigen praktijkervaringen

Het programma is gericht op:
• Het verkrijgen van meer inzicht over de achtergronden van de eigen cultuur en die van anderen
• Het bewerkstelligen van een open manier van communiceren met clienten met een andere culturele achtergrond
• Alert zijn op misverstanden in de interculturele communicatie en hier op positieve wijze in kunnen sturen
• Zich kunnen inleven in die ander zonder jezelf tekort te doen.

Trainer
Deze workshop wordt gegeven door Mariska Langermans. Zij is werkzaam geweest in de zorg als zorgverlener en heeft aan de universiteit van Tilburg de masteropleiding Christendom en Islam in Nederland gedaan. Zij geeft aan diverse professionals scholingen/trainingen over diversiteit en interculturele communicatie.

Doelgroep: Zorgprofessionals, social workers, wijkteamleden, wmo-consulenten, jeugdzorgmedewerkers, praktijkondersteuners huisartsen en iedereen die als professional te maken heeft met interculturele communicatie.

Accreditatie: accreditatie wordt aangevraagd bij V&VN, Registerplein social workers en SKJ

Eind maart 2013 startte mijn werk als coach bij het traject Welslagen Diversiteit in Drechtsteden. Voor 13 kandidaten ging er een nieuwe toekomst in de zorg van start.
Tijdens het traject hebben deze kandidaten naast de begeleiding op school en in de praktijk een personal coach, om de omschakeling vanuit een uitkering naar werken en leren zo goed mogelijk te laten verlopen.
Op 29 juli behaalde 11 kandidaten hun startkwalificatie en nu hebben zij een BBL-contract bij een zorgaanbieder.
Tot februari, wanneer zij hun diploma helpende niveau 2 behalen en doorgaan met niveau 3, blijf ik als personal coach betrokken.

Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing volgt deelnemers WelSlagen

30 juli 2013

Op maandag 29 juli overhandigde Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing (woordvoerder voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs PVDA) elf deelnemers van WelSlagen Drechtsteden hun startcertificaat voor een mbo-opleiding in de zorg. Jadnanansing: ‘De deelnemers van het project WelSlagen zijn zo enthousiast! Ik ben ontroerd.’

Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij het Albeda College in Rotterdam ontvingen de deelnemers hun certificaat. Daarmee kunnen ze aan de slag in een leer-werkbaan bij een zorginstelling waar ze worden opgeleid tot verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg).

WelSlagen                                                        
WelSlagen is een concept van Calibris, bedoeld om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt voor te bereiden op een opleidingstraject in de zorg. Deelnemers maken binnen een zorginstelling kennis met het werk. Ze worden daarbij een half jaar lang intensief begeleid door de zorginstelling, het roc en een personal coach. Vervolgens hebben ze de garantie dat ze kunnen instromen in een driejarige praktijkgericht mbo-opleiding (een leer-werkbaan). Deze wordt afgesloten met een diploma voor een kansrijk beroep als verzorgende IG.

Jadnansing en ‘haar elftal’
Jadnanansing besloot de deelnemers van WelSlagen Drechtsteden te adopteren. “De elf deelnemers van het project Welslagen worden het komende jaar ‘mijn’ elftal! Samen voor het MBO!”, twitterde de politica. Ze nodigde hen uit voor een zogenaamde pizzasessie in de Tweede Kamer waarin ze, onder het genot van een pizza, samen gaan praten over het onderwijs en andere zaken die hen bezighouden. Ook krijgt de groep een rondleiding door het Tweede Kamergebouw.
Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing (rechtsboven) met ‘haar elftal’, deelnemers van WelSlagen Drechtsteden.

 

Artikel nieuw WIJ

Meer lezen? Download hier het artikel.

pdf_icoon

Rapport Viatore

De werkelijkheid van de ander.
Een ‘learning history’ over cultuursensitieve zorgverlening.

Deze learning history en het bijbehorende leernetwerk maken deel uit van het programma ´Het Intercultureel Fundament’, een door de Europese Unie gefinancierd initiatief van ActiZ/VGN. Hiermee willen deze brancheorganisaties een impuls geven aan interculturele zorgverlening in Nederland.

Doelen van het programma zijn:
zorgorganisaties én zorgprofessionals in 2013 optimaal toegang laten hebben tot interculturele kennis en kunde; bestuurders daarmee in staat stellen om de organisatiestructuur af te stemmen op de toepassing van interculturele kennis en kunde; zodat bewustwording en een cultuursensitieve houding regulier onderdeel worden van professionele zorgrelaties, arbeidsrelaties en ketenrelaties, en dat de gehandicaptenzorg, kraamzorg en de VV&T de stevige basis van interculturele kennis, kunde en attitude benutten voor de ontwikkeling van kwaliteit van de care in een pluralistische netwerksamenleving en voor het aantrekken, binden en behouden van allochtone medewerkers.

Actielijn 3 van het programma richt zich op het versterken, uitbouwen en verbreden van innovatieve werkwijzen die lokaal leiden tot sterke interculturele netwerken, dialoog en ketensamenwerking. Het verbredingsprogramma ´Verbreed je Interculturele Horizon´ geeft hier daadwerkelijke invulling aan. Deze learning history draagt als kennisproduct aan bovenstaande doelstellingen bij. Het doel van de learning history is om een handvat voor een gesprek te bieden over cultuursensitieve zorg. Centraal daarin staan de belevenissen van tien koplopers, die hun ervaringen gedeeld hebben. Het is een gecondenseerd reflectiedocument met de ervaringen van koplopers op het gebied van cultuursensitieve zorgverlening, verzameld over de periode van een jaar.
Als opstellers van deze historie hopen we dat het anderen kan inspireren en behulpzaam kan zijn in het vormgeven van cultuursensitieve zorg in hun eigen organisatie.

Marlou Pijnappel-Clark | Viatore
Arin van Zee | Viatore

Meer lezen? Download hier het artikel.

pdf_icoon

Kwaliteitsbehoud en kennisverbreding in de gehandicaptenzorg

Verslag Expertmeeting 25 november 2010
Palet / Verslag Expertmeeting Gehandicaptenzorg 1

Welkom en opening door Yvonne Henderson, adviseur Palet
Tijdens de expertmeeting waarbij ongeveer 25 professionals aanwezig zijn, willen we door middel van lezingen en workshops laten zien hoe kennis over interculturalisering in de gehandicaptenzorg behouden en verbreed kan worden. De middag is georganiseerd door Cello, Calibris, Palet en PRVMZ.

 

Meer lezen? Download hier het artikel.

pdf_icoon

Door Mariska Langermans

Meer allochtoon personeel? Nú doorpakken!

“Een tip die ik geef aan medewerkers die bij mensen thuis komen, is de Koran niet zomaar aan te raken. Het wordt als het heilige woord van Allah beschouwd en mag niet door ‘onreine’ handen worden beroerd. Als je dat weet zul je die blunder niet maken. Bovendien kun je vertrouwen winnen door het gesprek hierover aan te gaan.”

Mariska Langermans werkt sinds 1996 in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor haar werkgever stichting Prisma schreef zij een beleidsrapport over ondersteuningsvragen van Turkse Nederlanders. Als projectleider organiseerde zij tevens een cursus ‘Islam’ voor medewerkers, waaraan ruim honderd Prisma-mensen deelnamen.

Meer lezen? Download hier het artikel.

pdf_icoon

Een verkennende literatuurstudie – SLO • nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Auteurs: Annette Thijs, Ina Berlet, Paula Wanner, Mieneke Langberg, Henny Jacobs en Frank Bulthuis
Redactie: Annette Thijs, Ina Berlet

Achtergrond
De toegenomen diversiteit in de samenleving stelt nieuwe eisen aan het onderwijs.
Leerlingen komen met uiteenlopende sociaal-culturele achtergronden en referentiekaders op school. Dit stelt leerkrachten voor de uitdaging om rekening te houden met deze verschillen, onderwijs te bieden dat voldoende aansluit bij hun
belevingswereld en een klassenklimaat te creëren waarin alle leerlingen zich thuis en veilig voelen. Bovendien wordt van scholen verwacht dat ze leerlingen toerusten voor participatie in een pluriforme samenleving. Aan deze maatschappelijke taak van de school wordt vanuit onderwijsbeleid steeds meer waarde gehecht. Zo staat in de recent gewijzigde Wet op het Primair Onderwijs (2006) dat het onderwijs er mede van uitgaat dat “leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving” en dat “leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten”. Omgaan met culturele verschillen wordt daarmee als een belangrijk aandachtsgebied gezien. Vedder, Horenczyk en Liebkind (2007) beschrijven twee belangrijke uitdagingen die de multiculturele samenleving met zich meebrengt voor het onderwijs: (i) aansluiten bij specifieke leerbehoeften en belevingswereld van leerlingen met zeer uiteenlopende culturele achtergronden en thuissituaties, en (ii) leerlingen leren omgaan met culturele diversiteit.
Ook Veugeler et al. (2007) wijzen op het belang van aandacht voor culturele en etnische diversiteit in het onderwijs en in onderwijsontwikkeling. Het is in hun ogen belangrijk vanwege de veranderende en steeds cultureel gemeleerdere samenstelling van de leerlingen- en leerkrachtpopulatie op scholen en de daaruit voorvloeiende interacties, en omwille van het voorbereiden van de leerlingen op hun functioneren in een multiculturele samenleving.
Culturele diversiteit krijgt nog maar weinig aandacht in de onderwijspraktijk. Uit onderzoek (Derriks, Ledoux, Overmaat & van Eck, 2002) blijkt dat leerkrachten het belangrijk vinden om de sociaal-culturele achtergronden van leerlingen op een
respectvolle manier te betrekken in het onderwijs, maar het lastig vinden om dit concreet vorm te geven. Kennis over de culturele en sociale kaders van waaruit kinderen denken en beleven en over juiste aanpak om culturele achtergronden aan de orde te stellen ontbreekt. Ook de Inspectie van het Onderwijs (2007) constateert dat scholen het lastig vinden om de verschillende culturen op een vruchtbare manier te benutten in het onderwijs.

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is kenmerken van een kansrijke aanpak voor het omgaan met culturele diversiteit in het onderwijs op te sporen. Daartoe worden trends en uitdagingen op het terrein van culturele diversiteit in kaart gebracht en wordt
gereflecteerd op leerplankundige vraagstukken die daaruit voortvloeien. De opbrengst van dit onderzoek vormt de basis voor verder verdiepend onderzoek op deelaspecten en de ontwikkeling van handvatten om het vermogen van scholen te vergroten om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen in het onderwijs. Het onderzoek past bij het voornemen van de SLO om meer aandacht te besteden aan culturele diversiteit in haar werk als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.
Het onderzoek gaat van start met een verkennende studie waarin de vraagstelling wordt onderzocht met behulp van literatuurstudie en raadpleging van een aantal deskundigen. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in dit rapport. De resultaten vormen vervolgens de basis voor verder onderzoek waarin kenmerken van een kansrijke aanpak voor culturele diversiteit verder worden onderzocht in de schoolpraktijk.

Meer lezen? Download hier het artikel.

pdf_icoon

Ondersteuningsvragen van Turkse Nederlanders

Beleìdsrapport voor MEE Waalwìjk en Stìchtìng Prìsma
Geschreven door Marìska Bohlken (nu bekend als Mariska Langermans)
Ter afrondìng van de Master Chrìstendom en Islam
Aan de Faculteìt Theologìe en Relîgìestudìes Tìlburg
Eerste referent begeleìder professor doctor Frans Vosman
Tweede referent begeleider professor doctor Herman Beck
Tìlburg, Julì 2006

“Evim, Evim, Güzel Evim”.

Turks spreekwoord; vrij vertaald “oost, west, thuis best”. Letterlijk vertaald “mijn huis, mijn huis, mijn mooie huis”

Inleiding

De aanleiding tot het onderzoek:
Stichting Prisma, een zorginstellng voor mensen met een beperking, en MEE Waalwijk, een verwjzende instantie voor mensen met een beperking en onderdeel van MEE Brabant Noord, zijn beide actief in Waalwijk.
De grootste groep Nederlanders met een andere achtergrond in Waalwijk is de groep die oorspronkelijk afkomstig is uit Turkije.
Waalwijk heeft in 2006 in totaal 30.388 inwoners, waaan 3.174 niet-westers is. Het aantal mensen afkomstig uit Turkije is 1.563, daaa volgen mensen afkomstig uit Suriname, dat zijn er 350. Er wonen slechts 168 mensen afkomstig uit Marokko en 156 afkomstig van de Nederlandse Antilen”. Stichting Prisma en MEE Waalwijk wilen de mensen afkomstig uit Turkije graag bereiken en vragen zich af hoe ze dit aa moeten paken. Dit is de reden dat dit beleidsrapport geschreven wordt.
Het probleem is dat er weinig contacten zijn met de Turkse Nederlanders met een beperking.
De vooronderstellng bij dit probleem is dat er binnen de Turkse gemeenschap in Waalwijk mensen met een beperking zijn met een hulpvraag. Stichting Prisma en MEE Waalwijk krijgen echter weinig hulpvragen van mensen met een Turks Nederlandse achtergrond en vragen zich af waa dit door komt.

De doelstellng van het onderzoek:
De doelstellng van dit onderzoek is het beantwoorden van de vragen die ik me stel bij het probleem dat er is zoals beschreven bij de aanleiding. Welke hulpvragen heeft een persoon met een beperking of zijn of haa familie met een Turkse
achtergrond? Hoe kunen deze hulpvragen door MEE Waalwijk of Stichting Prisma beantwoord worden? Wat zijn de aadachtspunten waaee MEE Waalwijk en Stichting Prisma rekening dienen te houden? Hierbij denk ik bijvoorbeeld aa de religieuze en de culturele achtergrond van Turkse Nederlanders.

Daaaast wil ik onderzoeken wat de visie op zorg is van MEE Waalwijk, Stichting Prisma en Turkse Nederlanders. Door dit te onderzoeken en te analyseren, wil ik bekijken of de visie op hulpverlening aasluit op de visie van Turkse Nederlanders met betrekking tot omgang met een beperking.
De gehanteerde methode voor dit beleidsrapport is het onderzoeken van de hulpvragen van Turkse Nederlanders door middel van literatuur en het voeren van gesprekken. Dit betekent dat er geen representatief onderzoek is gedaan. Er is een snelle inventarisatie gemaak van de aadachtspunten, waait aabevelingen volgen. Dit wordt ook wel een “quick and dirty” scan genoemd.

Meer lezen? Download hier het artikel.

pdf_icoon